ระบบทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง "งานก่อสร้างชลประทาน" (หลักเกณฑ์ใหม่)

 คำค้นหา
 คัดกรอง
 วันที่
 ถึงวันที่
 ปี พ.ศ.
 
   

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี บริษัท/ห้าง หมายเลขทะเบียน ปีขึ้นทะเบียน วันขึ้นทะเบียน วันหมดอายุ ชั้นที่ สั่งพิมพ์
เอกสารนี้จัดพิมพ์จากระบบฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง “งานก่อสร้างชลประทาน
ผู้ดูแลระบบ: ส่วนบริหารสินทรัพย์ กองพัสดุ กรมชลประทาน